حج و ابعاد سیاسی آن

اهمیت معرفی و تبلیغ نهضت انقلاب اسلامی توسط علما و اندیشمندان در حج
لزوم توجه مسلمین به محتوای سیاسی و اجتماع حج در کنار محتوای عبادی آن
توجه دادن مسلمانان به دفاع از ملتهای اسلامی در مقابل ابرقدرتهای شرق و غرب
توجه دادن گویندگان و نویسندگان و زائران به انتشار مسایل اجتماعی سیاسی مناطق خود به عالمیان
تاکید بر شناخت مشاعر بزرگ و شکستن بت های قدرتهای چپاولگر
اهمیت عدم غفلت مسلمین از مرکزیت سیاسی مکه معظمه
درنظر داشتن بعد اجتماعی انقلابی در برپایی حج
توجه دادن مسلمین به شناختن تفرقه افکنان و خنثی نمودن توطئه آنها
طرح آخوندهای درباری برای ایجاد اختلاف بین مذاهب اسلامی
کوتاهی دولت های اسلامی در عدم دخالت مسلمین در امر سیاست
اهمیت رساندن فریادهای مات مجاهد ایران توسط حجاج ایران به گوش جهانیان
توجه دادن روحانیون بر خنثی نمودن تبلیغات منفی بیگانگان و توطئه ظالمان علیه جمهوری اسلامی
لزوم حفظ آبروی اسلام توسط زائران ایرانی با دقت در اعمال و گفتار
بعد سیاسی، از بزرگترین فلسفه های انجام حج
لزوم در نظر گرفتن مصالح مسلمین در حج
قبولی حج در گروی محکوم کردن شوروی و آمریکا
پرهیز نمودن حجاج از اعمالی که موجب وهن جمهوری اسلامی می گردد
تاکید بر تبدیل نمودن مکه مکرمه به کانون فریاد علیه ستمگران
عمق جنبه های توحیدی و سیاسی حج
انتقاد از آخوندهای درباری که مرگ بر آمریکا و اسرائیل را خلاف اسلام می دانند
توصیه به مسولین سعودی جهت همراهی در اعلان برائت از مشرکین
اهمیت بعد سیاسی حج در خروج مظلومان جهان از دست ستمگران
بیت الله الحرام خانه ای برای قیام مردم و نهضت همگانی
کافی نبودن کلید داری بیت و سقایت حجاج در برابر اهمیت ایمان
حجاج ایرانی بیت الله الحرام، حامل پیام انقلاب اسلامی و مبارزه با بلوک شرق و غرب
ایجاد اختلافات فرقه ای و چپاول ملتهای مسلمان
آخوندهای درباری و حج
آخوندهای درباری مخالف منادیان برحق و مبارزان با ظالمان
خطر آخوندهای درباری در خدمت به استعمار با ایجاد اختلاف میان مسلمین
حج، سیاست اسلامی
لزوم عدم خوف دیگر ملت های مسلمان از آمریکا
ملت شجاع ایران، رمی کننده شیاطین بزرگ و کوچک
راهپیمایی هماهنگ و پرهیز از شعارهای خودساخته در اعلان برائت از مشرکین
تسلیم شدن ظالمان در سایه اعلان برائت عموم مسلمین از مشرکین
اهمیت توجه به جهات سیاسی و اجتماعی حج و مقابله با بت بزرگ آمریکای جهانخوار
توجه دادن زائران ایرانی به این که از چه کشوری و به سوی کی می روند
مقابله زائران با دروغ پردازان و تبلیغات دشمنان با مراقبت در اعمال و گفتار
توجه دادن زائران ایرانی به آنچه باید انجام دهند و اجتناب نمایند
وحدت کلمه تمام طوایف مسلمین، شرط همه مناسک برای نیل به آرزوهای فطری
لزوم ابدی بودن فریاد برائت از مشرکین در حج
توجه دادن مسولین تبلیغات حج بر انتقال تجارب انقلاب
اهمیت به نمایش گذاشتن اخوت اسلامی توسط زائران ایرانی
اهمیت اعلان برائت از کافران و مشرکان
مقابله مسلمین در دفاع از ارزشهای الهی در برابر وسوسه آخوندهای درباری
توجه روحانیون متعهد اسلام به خطر وارده از ناحیه آخوندهای درباری
اهمیت اعلان برائت از مشرکان و خطر وسوسه آخوندهای درباری
فریاد برائت از مشرکین فریاد همه مظلومان کشورهای اسلامی
زائرین ایرانی و دعوت سایر مسلمین به اعلان برائت از مشرکین
برائت از مشرکین از وظایف اساسی حج
حج واقعی در سایه تحرک، قیام، برائت و وحدت در انهدام شرک و کفر
متهم شدن به شرک در مسیر برائت از کفر و شرک و سختی های آن
درآوردن صدای ناقوس آمریکا و شوروی از کعبه مسلمین
توجه دادن مسلمین جهان به آمریکاستیزی انقلاب اسلامی
ترغیب مسلمانان جهان به مبارزه با جبهه کفر و رهایی از اسارت
نیات پلید آل سعود در اتهام زدن به جمهوری اسلامی
پرده پوشی آل سعود از جنایات و کشتار حجاج با استفاده از مفتی های خود فروخته
اعلان برائت وسیله ای برای رهایی مسلمانان
اهمیت راهپیمایی های برائت از مشرکین در مکه و مدینه
سازش با مشرکین، هرگز