قوه قضائیه و نظارت بر آن

مصادره توسط مسئول زیربط
مصادره بر اساس موازین شرع
نظارت دولت و قوه قضاییه بر مصادره ها
مصادره دولت برای اموال قاچاقچیان
عدم مشروعیت مصادره قبل از قطعیت حکم