سلمان رشدی

فتوای اعدام
زاهد زمانه هم گردد، حکم اعدامش برقرار است
کاری حساب شده
در سیاست خود تجدید نظر نمی‌کنیم
توطئه دشمنان انقلاب
تالیف و نشر کتاب آیات شیطانی؛ جنگ با اسلام
شگرد جدید برای جنگ با مقدسات
به نتیجه نخواهند رسید
آیات شیطانی، توطئه جدید صهیونیستها و متحدینشان
بی توجهی کشورهای اسلامی نسبت به توطئه گران
آیات شیطانی، توطئه جدید صهیونیستها و متحدینشان