امام حسن (ع)

مفتضح کردن معاویه با شرایط صلح
گرفتاری از دست دوستان و اصحاب
تحمیل صلح به دست معاویه حیله گر