امام باقر (ع)

مکتبِ سیاسی
کار کردن در کنار تبلیغ
ارزشِ کار
عزاداریِ سیاسی
بالاترین شخصیت تاریخ