امام کاظم (ع)

مخالفت با رژیم طاغوت
سالیان حبس و عدم وجود رفاه مادی