امام رضا (ع)

حفظ آرامش ملت
احتیاج همگان به توجه خاص او
هجرت اجباری با نیرنگ