قوای مسلح

تقویت قوای مسلح توسط دولت
چه بکشید چه کشته شوید، به بهشت می روید
فرمان امام در مورد هماهنگی نیروهای مسلح
مبارزه با تفرقه افکنان
ایستادگی نیروهای مردمی
عملیات اعجاز آمیز رزمندگان
بذل جان در راه خدا
ایستادگی و آمادگی ارتش در جنگ
ایستادگی نیروها در مقابل دشمن
پرهیز از غرور در فتحها