قوای مسلح و مسئولیت ها

مراقبت از تفرقه افکنان
تفرقه افکنان، مامورین دشمن
مبارزه با تفرقه افکنان
نصیحت تفرقه افکنان
حفظ اتحاد ارتش و سپاه
مسئولیت فرماندهان در حفظ وحدت
فراموش نکردن نصرت حق