قوای مسلح و احکام حکومتی

تقویت قوای مسلح توسط دولت
فرمان امام در مورد هماهنگی نیروهای مسلح