معنویت

مردمی که معنویت نداشته باشند سر هر آخوری می روند