معنویت

تحول روحی-معنوی
مردمی که معنویت نداشته باشند سر هر آخوری می روند
رفاه مستضعفین یکی از مقاصد اسلام
سلاح معنوی
معنویت پاسداران در جبهه ها