ایمان به خدا

از هیچ قدرتی نمی ترسیم
سلاح معنوی
ملت همیشه پشتیبان خدا بوده
باقی ماندن بر عهد با اسلام
کسی که ایمان در قلب او هست از میدان به در نمی رود
دفاع از اسلام در برابر توطئه ها