ایمان به خدا

کسی که ایمان در قلب او هست از میدان به در نمی رود