امام موسی صدر

موجب نگرانی است
معمایی مرموز
مورد علاقه من
به ما لطمه وارد کرد
مبارزه با اسرائیل را ادامه دهد
ما نگران هستیم
معمای لاینحل