ابوالحسن بنی صدر

افشای اتحاد با منافقان و گروهکهای ضد انقلاب
عدم آگاهی از قدرت اسلام و وفاداری مردم به نظام