امام حسین (ع)

حرکت برای تشکیل حکومت
می‌خواست ملّت را اصلاح کند
وجوب قیام علیه ظلم با علم بر شهادت
با یک عدد کم
وجوب عمل به تکلیف با علم به شهادت
قیام برای نهی از منکر
قیامِ للَّه شکست ندارد
در هم شکستن سلطنت یزید خبیث
اسلام وارونه معرفی می‌شد
به اسم خلافت رسول اللَّه بر ضد رسول اللَّه قیام کرده بودند
مکتب اسلام زنده شد
شهادت مقدر
فدا نمودن همه چیز برای تقویت اسلام
بیمه کردن اسلام
نجات بخشیدن مکتب اسلام
سر بیان "انا من حسین"
عصاره نبوت و یادگار ولایت
اصلاح جامعه توسط انبیا
علم به شهادت خود و خاندان و اصحابش
قصد تشکیل حکومت با اطلاع از شهادت
جلوگیری از حکومت ظلم