نماز جمعه

از بزرگترین عنایات حق تعالی
نماز جمعه کلاستال آلمان
در راس همه امور
یک عبادت سر تا پا سیاسی
آخوندهای فرومایه درباری نماز جمعه را مقصور کردند
نماز جمعه جای دعوت به حق است
امامان جمعه در انتخابات جانبداری نکنند