ولایت فقیه

با ولی فقیه مملکت آسیب نمی‌بیند
نگویید ولایت فقیه را قبول داریم، لکن با آن اسلام تباه می‌شود!
پیغمبر اسلام (ص) و حضرت امیر (ع) قداست خودشان را حفظ نکرده بودند؟
اسلام هر فقیهی را ولی نمی‌کند
یا خدا، یا طاغوت
فرض کنیم فاجعه است!
ولایت فقیه همان ولایت رسول الله است
ولایت فقیه، ضد دیکتاتوری است
از اسلام متنفرند
اگر همه قدرت‌ها دست رئیس جمهور باشد حرفی ندارند!
اگر پیغمبر (ص) دیکتاتور بود، ولی فقیه هم می‌تواند باشد!
پیغمبر هم خلاف قانون نمی‌توانست بکند
از شئون فقیه اجرای طلاق بعد از تادیب و نصیحت مرد است
اصلًا از ولایت فقیه سر در نمی‌آورند
ولی امر می‌تواند مالکیّت مشروع را هم محدود کند
آن قدر به ولایت فقیه، اثرِ مترقی بار است
ولایت فقیه هست که جلو دیکتاتوری را می‏گیرد
از ولایت فقیه هیچ کس ضرر نمی‏بیند
در قانون اساسی بعض شئون ولایت فقیه هست نه همه شئون
یک دروغ یا نگاه به نامحرم او را از عدالت می‌اندازد
انتقاد به مسئولین به ولایت فقیه و کفر ختم می‌شود؟!
مرز ولایت فقیه را با ولایت کبرا رعایت کنید
یکی از احکام اولیه و مقدم بر تمام احکام فرعیه