فساد

مصادره توسط مسئول زیربط
مصادره طبق موازین
فقط اموال غیر مشروع مصادره شود
مصادره بر اساس موازین شرع
نقش رسانه ها در تقوای جوانان
اشاعه فساد در بین جوانان توسط رژیم فاسد
مصادره با حکم شرع
مصادره بر خلاف موازین اسلام، ممنوع
صدام، بازیخورده قدرتهای بزرگ
تحول جوانان از مفاسد به معابد