نماز

جنگ برای نماز
چطور در نماز سستی می‌کنید؟!
مساجد را خالی نکنید
بالاترین ذکرِ خدا
شیطانها از نماز می‌ترسند
نماز پشتوانه‌ی ملت است