تقوا

پرستش، عامل تعیین کننده در جامعه
تجهیز به علم و تقوا و شعور انقلابی - اسلامی
ترجیح ندادن طبقه ای بر طبقه دیگر
عمل فرد، منجی آخرت