خدا محوری

ملت همیشه پشتیبان خدا بوده
باقی ماندن بر عهد با اسلام