حفظ اسلام

پیروزی ایمان بر شمشیر
حماسه قیام شیعه عامل بقای اسلام
ایستادگی نیروهای مردمی
وجوب دفع شر از سر مسلمانها
تن دادن به ظلم حرام است
دفاع از اسلام تا آخرین نفر
جنگ دفاعی تکلیف است
باقی ماندن بر عهد با اسلام
لزوم حضور مردم در جبهه ها
ما مدافع اسلام هستیم
دفاع مشروع حق ماست
دفاع از حیثیت اسلام
جنگ تا برچیدن حزب عفلقی
شروع کننده جنگ نبودیم