نسل انقلاب اسلامی

تحول عظیم روحی از حیث شناخت وعمل
نهضت مقدس اسلامی باعث تحول در بین مردم
اسلام عامل تحول معجزه آسا
کنار گذاشتن صاحبان اصلی انقلاب