تبلیغ

چرا صدا و سیما حساس ترین رسانه است؟
بیشتر شدن اهمیت تبلیغ به دلیل تسهیل آن
ضرورت تبلیغات در دنیا