علم و دین

تجهیز به علم و تقوا و شعور انقلابی - اسلامی
رمز پیروزی در اتحاد گروه های دانشجویی
کسب علوم و فنون دانشجویان در جهت اعتلای کشور