آمریکا

تربیت فرزندان مقاوم
علت دشمنی آمریکا
ان الله معنا
از هیچ قدرتی نمی ترسیم
وحدت در راه مبارزه با آمریکا
خیالِ باطل
نوید پیروزی بر آمریکا
جنگ تحمیلی و منافع آمریکا
منافقین حافظ منافع آمریکا
نصیحت به حکومت حجاز و شیخ نشینها
وابستگی اقتصاد و تسلیم همه جانبه ایران به آمریکا
هشدار به ابرقدرتها و کشورهای خلیج فارس
اخطار به امریکا برای دخالت در امور خلیج فارس
صدام زنگی مست آمریکا
اخطار به نظامیان امریکا و اروپا
مقاومت همه جانبه ملت ایران
مقاومت همه جانبه ملت ایران