آمریکا

جنگ تحمیلی و منافع آمریکا
منافقین حافظ منافع آمریکا
نصیحت به حکومت حجاز و شیخ نشینها
وابستگی اقتصاد و تسلیم همه جانبه ایران به آمریکا
هشدار به ابرقدرتها و کشورهای خلیج فارس
اخطار به امریکا برای دخالت در امور خلیج فارس
صدام زنگی مست آمریکا
اخطار به نظامیان امریکا و اروپا