اقتصاد و دولت

وقت لازم داشتن برای درست شدن اقتصاد مملکت
شروع اصلاحات از روستاها
در هم بودن وضعیت اقتصاد کشور پس از رفتن خراب کارها
عنایت داشتن دولت به زاغه نشینان موجب خوشحالی است
کوشش دولت برای رفاه طبقات محروم
تحول درونی دولت ایران و جان فشانی برای اسلام
حل مشکل گرانی به وسیله دولت
آزادی معاملات و فعالیتهای تجاری و نظارت دولتی
برنامه ریزی مناسب دولت برای رفاه عامه مردم