شفاعت

امید به شفاعت عامل اشتیاق به طاعت، نه معصیت
شرط بهره مندی از شفاعت اخروی شافعان
شفاعت