شفاعت

امید به شفاعت عامل اشتیاق به طاعت، نه معصیت
شرط بهره مندی از شفاعت اخروی شافعان
شفاعت و وسوسه‌های شیطانی
نجات بوسیله شفاعت همیشه آسان نیست
عدم احتمال شمول شفاعت
مغرور به شفاعت نباش