ثروت ملی

تسلیم ذخایر ملی ملت به رایگان به اجانب
چوب حراج به مخازن کشور
استفاده از سرمایه ها بنا به مصلحت ملت
هدر دادن ثروت کشور با صنایع مونتاژ
ناچاری در فروش منابع در شرایط فعلی با سیاست مستقل
جلوگیری از تخریب جنگل ها
قطع دست غارتگران از منابع و ثروت ملی
بردن مخازن ملت و گرسنگی مردم
تفحص زمین های ما و اطلاع از دارایی های ما
شناسایی منابع و استفاده از آن ها برای رفاه ملت
تخریب جنگل ها غیر اسلامی است
هدر ندادن آبها و استفاده از زمین ها