صنعت

ملی کردن صنعت
صنعتی کردن کشور
صنایع مونتاژ نامناسب است
سیاست تامین تکنولوژی
ما با صنعت مخالف نیستیم
کوشش برای استقلال صنعتی
توسعه و تکامل صنایع