اقتصاد بین الملل

بستن قراردادهای خلاف مصلحت ملت
جلوگیری از غارت منابع ملی نه قطع روابط با جهان
قراردادهای میلیاردی به ضرر ملت ایران
در صادرات و واردات بر مبنای دو طرف مساوی عمل خواهیم کرد
ما وابستگی تجاری را از بین خواهیم برد
قطع وابستگی ایران به دول خارجی آری قطع روابط خیر
در روابط تجاری ظلم به غیر و ظلم از غیر را تحمل نمی کنیم
قراردادها طوری است که هر طرفش را بگیریم ضرر دارد
درست کردن قراردادها به ضرر ایران
مایل به روابط حسنه و احترام متقابل با شوروی هستیم
مبادلات تجاری وابستگی نیست
در مقابل صدور مخازن ملی، عروسک به ایران وارد می شد
بازارهای کشورهای اسلامی مرکز رقابت کالاهای غرب و شرق
کالاهای آمریکایی که به حجاج عرضه می شود، مخالف با اسلام است
مردم باید در کارهای تجاری آزاد باشند لکن با نظارت دولت
برای آزادی واردات و صادرات براساس قانون و با نظارت دولت برنامه ریزی کنید
آزادی صادرات و واردات و تجارت براساس قانون و با نظارت دولت