بیت المال

نفوذ روحانیون در دستگاههای دولتی مانع هرج و مرج بیت المال
جنایات رژیم برای حفظ منافع اجانب
راههای رفع بحران
کوتاه کردن دست غارتگران با وحدت ملت
ملت خواستار حکومت عدالتند و شاه خیانتکار است
ملت خواهان حکومت عدالت است
تبلیغات برای سکوت مردم و غارت اموالشان
فرو ریختن پایه های نظام شاهنشاهی
اموال ملت ایران برای خودشان است
مقاصد شوم عناصر منحرف
مصادره اموال نامشروع پهلوی
برگشت اموال غیرمشروع به بیت المال
مصادره اموال روی موازین اداری
پیام امام به منافقین
پیام امام درباره سید احمد خمینی
پیام به مسلمانان جهان در ارتباط با جهانخواران
الگو قرار دادن حضرت علی (ع) برای صرفه جویی در حکومت
حسابرسی ذره ذره بیت المال مسلمین در آخرت
کسی حق ندارد از سهم امام برای انتخابات خرج کند