ترور

ایستادگی مردم با نثار خون
سیاستهای صدام برای ایجاد کودتا