مسئولیت مستضعفان در مواجهه با مستکبران

وصیت به همه مسلمانان و مستضعفان جهان در گرفتن حق خود از مستکبران
همبستگی ملتها در مبارزات حق‌طلبانه
فریاد اسلامخواهی
روز قدس، هشداری به همه ابرقدرتها
روز قدس، روز مقابله با مستضعفین با مستکبرین
بسیج عمومی در روز قدس، مقدمه ایجاد حزب مستضعفین
روز قدس، مقدمه تشکیل حزب مستضعفین
ضرورت تاسیس حزب مستضعفین
رفع گرفتاریها با ایجاد حزب مستضعفین
قیام همگانی در مقابل قدرتهای شیطانی
خود‌یابی
آگاهی و شناخت نسبت به عملکرد مستکبرین
راندن ستمگران از صحنه
نهراسیدن از عربده‌های قدرتمندان
به خود آمدن مظلومان جهان
قطع ریشه فساد با وحدت مستضعفین
گرفتن حق مستضعفین با مشت محکم
بسیج عمومی تمام مستضعفین
قیام برای نجات خود و اسلام
دفاع از حق و حقیقت
ایستادگی مستضعفان در مقابل مستکبران
قیام مظلومان بر‌ضد مستکبرین
انقلاب اسلامی ایران، درس عبرتی برای مسلمانان و مستضعفان جهان
هشدار به مستضعفان جهان
حفظ نقطه بروز مخالفت
لزوم تداوم مبارزه با جنایتکاران
بر مستکبران آدمخوار بشورید و حق خود را بگیرید
محدود کردن حق وتو
توصیه به خیزش و ایستادگی مستضعفین در مقابل ابر قدرتها
آگاهی و انسجام ملتها
لزوم همکاری ملتها و دولتها در از بین‌بردن غده سرطانی اسرائیل
عدم سستی در تحقق وحدت بین مستضعفان
رفع سلطه‌های شیطانی با وحدت و قیام مستضعفین
برائت از مشرکان
بیداری و هوشیاری مظلومان جهان در پرده‌برداری از جنایات مستکبرین
قیام در مقابل ظالمان و جنایتکاران
مبارزه با فقر با ارائه سیستم صحیح اقتصاد اسلامی