تبلیغات ضد انقلاب داخلی

اذکر به کشاورزان نسبت به تبلیغات بی اساس شاه
اخطار به تبلیغ کنندگان بر ضد ملت
تبلیغ در جهت ناموفق خواندن انقلاب
انتقادهای غیر صحیح از دولت
تلاش برای ایجاد تفرقه در کردستان
تبلیغات سوء در قضیه کردستان
تحریف حقایق توسط چریک های فدایی خلق
اتهام فاشیستی بودن انقلاب اسلامی
شعارهای فریبنده
سمپاشی علیه نظام
ایجاد اختلاف و شلوغی
فاسد معرفی کردن انقلاب ایران
کمک به تبلیغات دشمنان خارجی
اتهام عدم کارآمدی انقلاب
تبلیغ علیه روحانیت، هدف ابتدایی
اتهام وجود شکنجه در نظام اسلامی
پخش گرفتاری ها و شکایات توطئه گران بین مردم
ادعاهای بی اساس دلسرد شدن مردم
مقاومت در برابر فعالیت ضد انقلاب
هماهنگی با تبلیغات خارجی
اجتناب از دادن بهانه و مستند به دست دشمنان
ضدیت تمام رسانه های گروهی با ایمان و اسلام
مهمترین محورها
عدم تاثیر تبلیغات منفی در مردم
تشبث به هر نوع دروغ و تهمت