دولت

کوشش دولت برای رفاه طبقات محروم
تحول درونی دولت ایران و جان فشانی برای اسلام
جهاد دولتمردان ایران اسلامی