مسئولین

تحول حکومت ار استبداد به مردمی
حاکمیت مردم اساس ادامه انقلاب
کنار گذاشتن صاحبان اصلی انقلاب