تحریم اقتصادی

شایسته ما نیست که پیوسته به غیر باشیم
جلوگیری از گسترش اسلام