قیام برای خدا

هوشیاری مردم در برابر دشمنان
تشکیل اجتماعات مردمی
وحدت،ثمره قیام