عوامل فردی موثر بر تعلیم و تربیت

پرستش، عامل تعیین کننده در جامعه
تاثیر وراثت در تربیت
تاثیر انتخاب صحیح همسر در تربیت
عمل فرد، منجی آخرت
همراهی اسلام در امر ازدواج
توجه به بازخواست در آخرت