انقلاب اسلامی و نهضت های اسلامی

وجوب کمک به رزمندگان فلسطین
لزوم پیکار خستگی ناپذیر
وجوب دفاع با جان و مال
کمک به مجاهدان
همبستگی مسلمانان لبنان با ملت ایران
حمایت از مبارزه آزادیخواهان
دفاع از سازمانهای آزادی بخش
حمایت از مستضعفین
دفاع از حق و حقیقت
کمک به مبارزان راه آزادی
حمایت از نهضت ها
جنبشهای آزادیبخش و تحقق جامعه آزادی
دفاع از مظلومان عالم
جمهوری اسلامی، حامی مبارزات اسلامی
آشنایی مسلمانان به مبانی عقیدتی