حوزه های علمیه

تجهیز حوزه های علمیه
حفظ حوزه های دینی
اهمیت حوزه نجف
پایداری
ابراز تاسف برای حوزه نجف
بیداری حوزه علمیه قم
دژ محکم کشور