توصیه به خطبا و نوحه سرایان و عزاداران

حفظ اجتماعات سینه زنی
روضه خوانی همگانی در سراسر کشور
محاسبه جهات غیر شرعی دستجات
سوق دهی مردم به مسائل اسلامی
برپایی دستجات منظم و معظم
خواندن روضه و مرثیه بطور سابق
روضه خوانی زیاد در آخر منبر
باقی ماندن عزاداری به قوت خودش
یادآوری فجایع ستمگران