تسخیر سفارت آمریکا

حمایت از حرکت انقلابی دانشجویان
پر کردن بانک های خارج با اموال مملکتی
سیاستهای صدام برای ایجاد کودتا