خیانت

تحریک صدام برای حمله به ایران
خیانت به حکومت اسلام