دولت انقلابی

راه طولانی برای سازندگی
عدم برخورد انقلابی بعد از پیروزی نهضت
ضرورت تشکیل
رمز پیروزی نهضت