دولت انقلابی

وقت لازم داشتن برای درست شدن اقتصاد مملکت
راه طولانی برای سازندگی
عدم برخورد انقلابی بعد از پیروزی نهضت
ضرورت تشکیل
رمز پیروزی نهضت
حاکمیت مردم اساس ادامه انقلاب
کوشش دولت برای رفاه طبقات محروم