ساده زیستی مسولین

ضرورت کاستن از تشریفلت
ویژگی مقامات در جمهوری اسلامی
شهادت، بهتر از زندگی اشرافی مرفه
پرهیز از زندگانی اشرافی و مصرفی
حفظ ارزشهای اسلامی در گروی اجتناب از زندگی اشرافی
توقع مردم و حفظ جمهوری اسلامی
زندگی ساده، موافق مذاق عامه