خلیج فارس

هشدار به کشورهای استفاده کننده از نفت
هشدار ناامنی خلیج فارس و متضرر شدن ابرقدرتها
اخطار به امریکا برای دخالت در امور خلیج فارس
عدم خستگی ایران از جنگ
اخطار به نظامیان امریکا و اروپا
مقاومت همه جانبه ملت ایران