سخنرانی امام خمینی درباره ساده زیستی مسئولین

تحول حکومت ار استبداد به مردمی
حاکمیت مردم اساس ادامه انقلاب