امام خمینی و ساده زیستی مسئولین

تحول حکومت ار استبداد به مردمی